Tellagħhom fuq il-muntanja

Biex titla’ fuq muntanja trid tkun fiżikament u mentalment preparat sew. Trid ħafna kuraġġ u determinazzjoni biex titla’ pass, pass u tasal sal-quċċata. Minfejn tkun tista’ tara veduta spettakolari imma l-ironija hi ma tistax iddum hemm għax jibda jinqatagħlek nifsek u jkollok bilfors tinżel lura ‘ l isfel.

Bħall-appostli, illum Ġesu’ jrid jtellagħni fuq il-muntanja. Muntanja li ssaħħani bi ġmielha imma li fl-istess ħin trid tgħinni niftakar li jekk jien kapaċi nita’ sal-quċċata tal-muntanja, kapaċi ukoll negħleb l-isfidi kollha li toffrili l-ħajja ta’ kuljum. Ġesu’ jippreparani għall-missjoni billi l-ewwel jagħtini t-tqil, imbagħad iwassalni għall-ħafif.

Il-muntanja tgħinni ukoll biex nitfa’ ħarsti lejn is-sema, filwaqt li nimxi fl-art. Il-ħajja, kollha kemm hi proċess ta’ transizzjoni, bidla li minnha nnifisha tisfidak għall-skoperta’ akbar. Jien ma nista’ qatt ngħid li skoprejtu kollu lil Alla għax Alla dejjem jurini biċċa biċċa mill-kwadru ta’ ħajti, skont dak li nkun niflaħ għalih f’dak il-mument partikolari.

Jekk nagħmilha tal-prużuntuża u nipprova nitla sal-quċċata tal-muntanja  mingħajr ma nagħmel training ta’ xejn nissogra li nitlef ħajti. Dan il-fatt ġieli esperjenzajtu ukoll fil-ħajja spiritwali tiegħi, kemm -il darba spiċċajt ħażin għax ma kellix sabar miegħi nnifsi u nistenna lil Alla jfassal il-pjan ta’ ħajti skont il-ħin tiegħu.

Jista’ jkun ukoll li naqta’ qalbi milli nagħmel il-missjoni li Alla jridni nagħmel għax il-muntanja naraha kbira wisq għalija jew li hi ‘l bogħod minni. Din hija verita’ sakemm niftakar li Alla mhux ħa jħallini nitlagħha waħdi. Dan għandu jagħmilli kuraġġ anki meta mbagħad ninżel minn fuq il-muntanja biex nibda l-missjoni tiegħi.

Missjoni li għalkemm taf tkun diffiċli daqslikieku wieħed kellu jitla’ xi muntanja, hi missjoni li timliek bis-sodisfazzjon ukoll bħal meta wieħed ikun fuq il-quċċata tal-muntanja. Bl-isbuħija u l-ġid li Alla kapaċi jimlieni bih lili u lil dawk ta’ madwari.

Advertisements
Posted in Kitbieti | Leave a comment

]Ħalluhom jikbru flimkien.

It-tieni ċans fil-ħajja lesta li nieħdu u kemm lesta li nagħtih? Hemm mnejn naħseb li ma ħaqqnix it-tieni ċans wara li għaffiġtha u fallejt fl-ewwel ċans li kelli u kif nista’ jien naħfer u nerġa’ nafda lil min weġġagħni tant?
Hawn Ġesu’ mhux talli ma jagħtix it-tieni ċans talli jibqa’ jagħtih sal-aħħar. Dan għandu jagħmilli kuraġġ li meta naqa’ fil-ħajja għandi nerġa’ nqum għax Ġesu’ ħa jkun miegħi biex nerġa’ nibda mill-ġdid. M’għandix għalxiex naqta’ qalbi u nara lili nnifsi bħala ħażina għax ġewwa fija hemm iż-żerriegħa tat-tajjeb. Kull ma rrid nagħmel hu li nsaqqi lil din iż-żerriegħa.
Kull ma rrid nagħmel hu li nemmen li Ġesu’ qed imexxi lil ħajti u li jagħtini xita ta’ grazzji u nikkopera magħhom. Jista’ jkun li naħseb li t-tajjeb tiegħi mhux ħa jinħass daqshekk għax huwa relattivament ftit ħdejn il-ħażin kollu li hawn madwari. Imma bħaż-żerriegħa tal-mustarda Ġesu’ jbiddel il-ftit tajjeb tiegħi f’opra kbira ta’ ġid.
Ġieli nibża’ li t-tajjeb li nagħmel ħa jiġi mhedded mill-ħażin u jinqered. Iżda hawn l-intenzjoni ta’ Ġesu’ biex iż-żerriegħa u s-sikkrana jitħallew jikbru flimkien hi biex it-tajjeb jissaħħaħ dejjem aktar b’konvinzjoni li hu jista’ jeqred il-ħażin. Ħażin li jrid jispiċċa għal kollox billi jiddakkae mit-tajjeb li jien nagħmel.
It-tajjeb li bħalma l-ħmira tgħin lill-għaġina togħla ‘l fuq jgħin lin-nies jintrefgħu lejn Alla. Dan hu l-messaġġ li Ġesu’ jrid jgħaddili llum b’dawn il-paraboli. L- ta din id-dinja kollha għad jgħaddu, jibqa’ biss it-tajjeb li jien nagħmel. Bħaż-żeriegħa li tmut biex tagħti l-ħajja lis-siġra għal għexieren ta’ snin, hekk it-tajjeb tiegħi ħa jibqa’ jissemma’ wara mewti.
Għalhekk irrid ngħix ħajja bis-sens. B’Sens kbir ta’ responsabbilita’ għax naf li dak li nagħmel issa ħa jibqa’ miegħi għall-eternita’.

IMG_1714

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Min għandu widnejn biex jisma’ ħa jisma’!

Niftakar waqt l-eżamijiet l-aktar parti diffiċli li kont insib hi l-listening comprehension. Għax ovvjament ma kienx ikolli t-test quddiemi biex narah, allura l-konċentrazzjoni kollha tiegħi riedet tkun fuq dak li nisma’. Aktarx li meta kont nifhem xi kelma ħażina kien jinbidel is-sens tal-kuntest kollu.

Li nisma’ hi diffiċli ħafna fid-dinja tal-lum, il-ħafna storbju li ngħix fih ħafna drabi jtarraxni milli nisma’ lil qalbi. Lil Alla li jurini b’ħafna sinjali u sitwazzjonijiet dak li jrid minni, imma mbagħad ikellimni b’mod aktar ċar fil-kwiet. Kwiet li forsi jbeżżagħni għax niġi konxja ta’ dak li Alla jrid jagħmel f’ħajti imma jien mhux qed inħallih.

M’iniex inħallih mhux għax iż-żerriegħa li tefa’ fija li hi s-sejħa tiegħu għalija mhux kapaċi nagħmilha imma għax nibda nafda aktar fuq il-ħila tiegħi milli fuq il-ħila tiegħu. Bil-mod il-mod, is-sejħa t’Alla fija tibda tinħonoq sakemm fl-aħħar tispiċċa fix-xejn.

Imbagħad jibda jkolli mistoqsijiet kbar u vojt kbir. Vojt li ma jkun jista’ jimtela b’xejn sakemm nagħżel li nisma’ lil Alla. San Pawl jgħid li l-fidi tiġi mis-smiegħ tal-Kelma t’Alla. U vera għax kif nista’ nemmen f’xi ħaġa jew f’xi ħadd jekk ma nismax fuqu?

It-tieni pass biex nikber fit-twemmin tiegħi hi billi ninteressa ruħi u nsir naf lil din il-persuna iżjed mill-qrib. Minn hawn imbagħad, minn att ta’ fidi f’dan il-każ f’Alla tibda tinbena relazzjoni ta’ mħabba. Relazzjoni li tgħinni nibqa’ nemmen f’Alla anke meta iż-żerriegħa tal-fidi tiegħi tkun daqs naqra, hi l-imħabba li Alla jitfa’ f’qalbi li ssuqni biex nibqa’ miexja b’pass sod it-triq imħarbat ta’ ħajti.

Għalhekk jien inħoss li apparti li għandi bżonn widnejja biex nisma’, qalbi trid tkun miftuħa ukoll. Biex bħall-ħamrija għammiela tilqa’ ż-żerriegħa tal-kelma li jkunu semgħu l-widnejn.

Il-kelma li taqa’ fuq il-widnejn mingħajr qalb miftuħa tkun għal dejjem mitlufa!

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Tibżgħu xejn intom tiswew ħafna aktar mill-għasafar tal-bejt

Hi tassew meravilja kif f’ ġurnata ta’ riħ qawwi, l-għasafar tal-bejt jibqgħu jtiru qisu xejn mhu xejn. Għasfur daqs naqra kif inhu kapaċi jibqa’ jtir mingħajr ma jaqilbu r-riħ? Min-naħa l-oħra Alla mhux għalhekk ħalqu, biex jtir allura kif jista’ jkun ma jkunx aktar b’ saħħtu mill-elementi tan-natura?

U anke jien bħall-għasfur tal-bejt, irrid nemmen li jien ferm aktar b’saħħti minn dak kollu li nħossu li qed ikissirni fil-ħajja. Għax meta ħalaqni Alla tani l-ispirtu tiegħu biex inkun nista’ ntir, intr mhux bis-saħħa tiegħi għax kieku żgur naqa’ mal-ewwel buffura, imma ntir bis-saħħa tal-ispirtu.

Dan l-ispirtu li jneħħi minni kull tip ta’ biża’ u nimtela bil-kuraġġ. Kuraġġ li jgħinni naffronta dawk is-sitwazzjonijiet l-iżjed imwiegħra b’determinazzjoni, derterminazzjoni tant kbira li naf li jiġrilli x’jiġrilli l-ispirtu tiegħi ħa jibqa’ jtir bla mittiefes.

Din il-fiduċja f’Alla li jien mistennija ngħix. Fiduċja li tgħarrafni kemm hi sabiħa meta tara d-dinja minn fuq. Minkejja li fid-dinja, isfel jista’ jkun fiha l-ġenn u l-inkwiet, meta ninqata’ mill-art u ntir ‘ il fuq bl-ispirtu nkun nista’ nara u nimraħ lil hnin mill-ġenn għax tilqagħni armonija sħiħa. Armonija sħiħa ta’ mħabba li tixhed l-għaqda nfinta li teżisti bejn il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

Għaqda li tnissel f’qalbi ċertu paċi u serħan il-moħħ. Serħan tal-moħħ għax naf li dawn it-Tlett Persuni tat-Trinita Qaddisa li dejjem ħa jieħdu ħsiebi. Jieħdu ħsiebi mhux billi jneħħuni mid-dinja, imma billi jħalluni fid-dinja u jqawwuni bil-preżenza tagħhom f’ħajti. B’hekk ħajti tkun xempju ta’ trankwilita’ u tal-imħabba li teżisti fis-sema pajjiżi.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Agħtini minn dan l-ilma sinjur biex ma jaqbadnix l-għatx… Ġw4:5-42 (It-tielet Hadd tar-Randan)

Il-mara Samaritana setgħet njoratu lil Ġesu’, bħal ma kienu jagħmlu l-maġġoranza tas-Samaritani lill-Lhud. Iżda minflok, din għażlet li tistaqsi, li tidħol f’konfront sħun ma’ Ġesu’ meta dan talabha jixrob.

Kif int Lhudi titlob lili Samaritana nagħtik tixrob? F’kelma waħda kif u għaliex trid li jkollok x’taqsam miegħi? Jaqaw int xi wieħed minn dawk il-ħafna li jieħdu dak li jridu minni mbagħad jarmuni? Imma Ġesu’ flok ma weġibha għall-mistoqsija li għamlitlu, stedinnha biex issir taf min hu u flok ittih hu x’jixrob. jagħtiha hu.

Mela issa kif jgħidu għandna colpo di xena! Din id-darba hi s-Samaritana li taċċetta l-istedina ta’ Ġesu’ biex jagħtiha tixrob għax tirrifletti fuq l-għatx kbir li għandha f’ħajjitha u kemm hu diffiċli biex dan taqtgħu darba għal dejjem.

Dan l-għatx kien il-bidu biex tibdel ħajjitha. Għatx profond li ma seta jaqtgħu ħadd ħlief Ġesu’ nnifsu. Ġesu’ nnifsu li jaf kull rokna mudlama ta’ ħajti avolja jkun mingħalija li hi mistura minn kulħadd. Hu dan l-interess bis-serjeta’ li Ġesu’ ħa f’ħajjet f’din il-mara li jwassalni biex jien ukoll nixrob mill-ilma ħaj li jrid jagħtini Ġesu’.

Meta nixrob minn dan l-ilma ħaj, imbagħad ngħaraf il-verita’ assoluta. Verita’ li timlili qalbi b’ħafna mħabba, dik l-imħabba tant kbira li taqta’ kull tip ta’ għatx u tinbet fija ix-xewqa li ngħid lil kulħadd li Ġesu’ daħal f’ħajti u biddilhieli ta’ taħt fuq.

Hu dan l-għatx li matul il-jiem li baqa’ tar-Randan irrid nirifletti fuqu. Għatx li jirrifletti l-bżonn kbir li għandi għall-ħniena mingħand Alla. Biex imbagħad bħal din is-Samaritana nitlob lil Ġesu’ biex jagħtini l-ilma ħaj biex nibqa’ ngħix għal dejjem.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Kemm hu sew li aħna hawn!

Illum Ġesu jrid jagħtini tama, tama lil hnin mit-tbatija li ngħix fiha kuljum. Din it-tama li tistedinni ninbidel fil-mod kif ngħix it-tbatija fil-perspettiva tal-ħajja ta’ dejjem u fil-mod kif nara lil Ġesu’.

Fit-trasfigurazzjoni naraw lil Ġesu’ biss jinbidel imma Pietru min-naħa l-oħra baqa’ mwaħħal fejn kien u b’hekk ma setax jifhem eżatt x’kienet tfisser it-trasfigurazzjoni ta’ Ġesu’. Pietru ried jibqa’ fuq il-muntanja għax kien komdu fejn kien.

Hi dil-kumdita’ li ħafna drabi ttellifni milli ngħaraf kemm hi sabiħa l-ħajja nisranija. Minkejja li forsi fiha ħafna riskji li niċċalaq mill-comfort zone tiegħi, iżda biex vera ngħix 2 haddħajja nisranija kif għandha tkun hemm bżonn li fiha nħoss ċerta skumdita’.

Skumdita’ li ġġiegħlni ninżel minn fuq il-muntanja biex ma nibqax maqtugħha mill-art. Maqtugħa mit-tbatija u l-uġigħ, dak li ngħix fuq il-muntanja fil-mumenti ta’ ferħ, irrid nniżlu miegħi ukoll fil-fond tat-tbatija. It-tbatija, magħquda mal-ferħ li għext fuq l-muntanja mbagħad tieħu tifisira ferm differenti.

U hi din it-tifisra sabiħa li Ġesu’ jridni nifhem illum u fil-ġranet kollha tar-randan li mhemmx għalfejn inneħħi s-salib biex nġarrab il-ferħ. Fis-salib, propju f’nofs it-tbatija nista’ nsib il-ferħ. Ferħ li jiġi mill-fatt li naf li t-tbatija m’għandhiex l-aħħar kelma.

Meta nemmen bis-serjeta’ li s-salib mhuwiex t-tmiem ta’ kollox ngħaddi biex nesperjenza l-ħajja ġdida tal-qawmien mill-imwiet. Ħajja ġdida tfisser li kuljum ntenni l-frażi li qal Pietru fuq il-muntanja Tabor ‘ kemm hu sew li jien hawn!’

Iva l-fatt li għandi d-don tal-ħajja u l-grazzja tal-fidi jgħinni ngħix ħajja sabiħa għax ngħarraf li dak li ħalaqni ssallab għalija biex jien nibqa’ ngħix għal dejjem!

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Jien insum is-sena kollha…..

Dan hu l-ewwel ħsieb li jiġini meta jibda r-randan. X’ sens fih is-sawm meta jien ili niċċaħħad u nbati ħajti kollha?

Għalhekk meta nsum, jien ma jkollix f’moħħi ċ-ċaħda tas-sagrifiċċju li nagħmel matul is-sena kollha, imma r-riflessjoni fuq l-imħabba tal-Imsallab li jien irrid nimita partikoralment f’ dan iż-żmien.

Posted in Kitbieti | Leave a comment