Min ma jagħtix kollox ħabba fija ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. ~Lq14:25-33~

imageLili jaffaxxinawni ħafna dawk in-nies li mietu għal ftit ħin. Kollha jgħidu li ħajjithom inbidlet għall-aħjar, għax wara li jkumu esperjenzaw il-mewt, xejn ma jibqa’ importanti għalihom għajr dak li jagħtu. Ħafna jgħixu l-kumplament ta’ ħajjithom billi jagħtu lilhom innfushom biex jgħinu lil oħrajn.

Dan ifisser li nagħti kollox, li nagħti kulma jien u dak li għandi, mingħajr ma nżomm xejn għalija. Dan nista’ nagħmlu biss jekk nieħu d-deċiżjoni li nħobb u nħobb mhux b’mod egoistiku imma b’mod perfett kif ħabb Ġesu’. Il-perfezzjoni fl-imħabba nilħaqha meta ngħaraf li jien m’għandi xejn tiegħi imma kollox hu misluf lili minn Alla.
Hekk ma nsibiex diffiċli biex inħobb mingħajr ma norbot qalbi ma xejn u ma ħadd. Norbot qalbi biss ma’ Ġesu’ Msallab, għax hu jagħtini d-dawl tal-Ispirtu tiegħu u jurini kif għandi ngħix. Kif għandi nġorr sallibi mingħajr ma niddispra quddiem it-tbatija. Ġesu’ jgħinni nagħti sens ġdid lit-tbatija permezz tal-qawmien tiegħu mill-mewt. Mela, anki jekk ikolli nagħti ħajti sal-punt tal-mewt, naf li ħa nibqa’ ngħix fil-ħajja ta’ dejjem.
B’dan il-ħsieb tal-ħajja ta’ dejjem f’moħħi, nippjana li ngħix ħajti fuq din l-art bl-imħabba. Imħabba li ġġiegħlni nirrealiżża li għax għandi lil Ġesu’ għandi kollox. Kollox jidher irmied ħdejn dak li hemm jistennieni fl-eternita’. Fl-eternita’ ħa niskopri li meta jien tajt kollox lil Ġesu’, anki ħajti stess Ġesu’ ħa jerġa’ jtini aktar milli tajtu għax ħa jtini ħajja li ma tintemmx.
Ħajja li kont maħluqa għaliha mill-bidu, dik t’għaqda sħiħa m’Alla. M’għandi xejn li hu prezzjuż mill-ħajja nnifisha, allura iva lesta nagħti kollox biex bħalma qal Ġesu’ jkolli l-ħajja u l-ħajja bil-kotra minn issa u li tkompli għal dejjem.

Advertisements
Posted in Kitbieti | Leave a comment

Stieden lil mifluġ, liz-zopp u lill-agħma għax dawn m’għandhomx minn fejn irroddulek lura.

imageIllum Ġesu’ qed jgħidli biex ma nħarisx lejn l-uċuħ imma inħares lejn il-qlub tan-nies. Qlub li huma mxennqa għal ftit imħabba. Imħabba li nista’ ntiha biss jekk kemm -il darba nistieden lil dawn in-nies biex niltaqa’ magħhom.
Niltaqa’ magħhom ħalli huma iħossuhom aċċettati u maħbuba minni, għad li forsi ta’ kuljum iġarrbu l-inġustizzji u jħossuhom imwarrba. Bħalissa qed jiġuni f’moħħi l-persuni b’diżabbilita’ u l-persuni li huma l-ħabs fost l-oħrajn. Dawn huma iz-zopp, il-mifluġ u l-agħma ta’ żmiena.
Mill-esperjenza personali tiegħi nista’ ngħid li bħala persuna b’diżabbilita’ jien diġa’ nħossni mifluġa bit-toqol tad-diżabbilita’ stess, allura meta xi ħadd jistiedinni biex nidħol fil-ħajja tiegħu, nħoss sens ta’ belonging kbir u minn mifluġa nerġa’ nimtela’ bis-saħħa li għandi bżonn biex inkompli ngħix.
Hawn ħafna persuni li jinsabu f’diversi ħabsijiet differenti fosthom tal-biża’ u tas-solituduni. Żgur li għall-persuni bħal dawn l-ikbar stedina tkun għall-liberta’-liberta’ tat-tama li jistgħu jerġgħu jibdew ħajjithom mill-ġdid. B’hekk bi ftit atteġġjament pożittiv min-naħa tiegħi, b’xi tbissima jew kelma ta’ kuraġġ dawn in-nies joħorġu mid-dlamijiet tal-ħabs, għad-dawl tal-beraħ tal-ħelsien.
Ħelsin li jien ma ngawdix minnu jekk ma nkunx umli. Umli biżżejjed biex noqgħod fil-post li tawni u ma tikbbirlix rasi u naħseb li ħaqqni post aħjar. Alla jaf x’ inhu l-aħjar għalija, għalhekk fil-postijiet li nsib ruħi fihom xogħli hu li naħseb biss fil-ġid li nista’ nagħmel biex ħaddieħor jimxi ‘l quddiem bħali.
Ma nistenna jew nippretendi xejn għax naf li meta nagħti mill-qalb, Alla żgur ipattili għal mitt darba aktar il-ġid li għamilt kif jaf hu.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Das-sajf ħa mmur l-baħar…. jew is-sajf ħa jeħodni l-baħar? (Il-hsieb ta’ Gunju 2016)

Issa li wasal is-sajf,

T’Alla irrid insib tarf

U minn fuqi nneħħi l-bluff.

Billi nieqaf nġib l-iskuża li m’għandix biżżejjed ħin,

U tal-inqas kuljum lil Alla ngħaddi ngħidlu hello ġbin!

Iva lil Alla nqisu ta ħabib, li għandu l-aqwa ikel bnin.

Inkella jekk ma nagħmilx hekk, li mmur il-quddies inkun ġakbin.

Mal-qabża tiegħi fil-baħar- ċuff!

Importanti li l-fidi ma ssirx daħna u tagħmel puff!

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Tibkix Lk7:11-17

Mal-ewwel daqqa t’għajn li tajt lil vanġelu tal-lum, għedt Ġesu’ xi jrid jgħidl? Jien ma mietli ħadd s’issa li hu daqshekk qrib tiegħi allura l-Evanġelu tal-lum kif ħa jħalli mpatt fuqi?

Imbagħad qgħadt nirrifletti ftit u rajt kif jien ukoll matul ħajti ġarrabt diversi telfiet żgħar u kbar li minħabba fihom bkejt, ħafna drabi b’qalbi maqsuma bħal din l-armla għax inkun ħabbejt ħafna. U Nħoss li din l-imħabba ta’ din il-mara lejn binha qanqlet lil Ġesu’ biex jerġa’ jqajjmilha lil dan it-tifel mill-mewt.

Maż-żmien tgħallimt li kull telfa li ngħaddi minnha neħodha minn idejn Alla. Ma jfissirx li t-telfa ma nħosshiex, imma ma neħodhiex kontra Alla u nipprova nara l-imħabba t’Alla, anke f’dak li ħadli. Nistqarr li mhi faċli xejn, imma meta nagħmel hekk jirnexxieli naċċetta t-telfa iżjed malajr u fija nħoss ċertu paċi.

Paċi li twassalni biex nifhem li Ġesu’ qatt ma jħallini waħdi, anzi jinterferixxi eżatt fil-ħin tat-traġedja biex ibidel ix-xena. Xena li forsi bħal din l-omm inkun diġa’ qed nimmaġina u nara f’moħħi kif ikun ġej it-tmiem. Tmiem li ma’ Ġesu’ qatt ma jkun traġiku jew ikrah. Għax meta jidħlu l-imħabba u l-kompassjoni tkun xi tkun iċ-ċirkostanza jew is-sitwazzjoni dejjem ħa tispiċċa fuq nota pożittiva.

Ġesu’ kien preżenti fiżikament fit-traġedja tal-armla ta’ Najm. Setgħet tisma’ u tħoss il-ħlewwa f’ leħnu. Issa llum, għalkemm Ġesu’ m’għadux preżenti fiżikament fid-dinja, xorta għadu jrid iwassal l-imħabba u l-kompassjoni permezz tiegħi. Jien irrid inkun sensittiva għall-bżonnijiet tal-oħrajn, tant li ma niddejjaqx u noħroġ idi u nnewwel spalti għal min irid jibki fuqha.

Il-faraġ u l-kuraġġ huma importanti ħafna għal min ikun qed jaqta’ qalbu fil-ħajja. Huma bħal xemgħa f’kamra mudlama li tagħti raġġ ta’ dawl. B’Ġesu’ fija u miegħi nkun bħal dik ix-xemgħa li nagħti tama u kuraġġ li fil-ħajja dejjem hemm ċans li l-ferħ jinstab u l-ħajja tinbidel għall-aħjar basta nħobb!

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Corpus

Għalija dan hu l-isbaħ mod ta’ kif Ġesu’ jfissidni b’mod li nista’ nħossu u narah fiżikanent. L-imħabba f’ dan is-sagrament tiżboq kollox. Kull ħsieb, kull inizjattiva u kull xewqa oħra li jista’ jkolli, kollha jitlaħmu u jitliegħbu f’dan is-sagrament hekk kbir!

Alla f’Ġesu’ sar ħobż u nbid biex jibqa’ miegħi. Ried li jien nikkunsmah biex mhux biss jibqa’ miegħi imma jgħix fija u permezz tiegħi ukoll. F’qalbi jrid jitwennes permezz tal-imħabba li toħroġ mill-istess spirtu tiegħu. Spirtu li jqanqal fija sens qawwi ta’ gratitudni u foħrija lejn Ġesu’.

Dan Ġesu’ li kontinwament irid l-imħabba fqira tiegħi biex jasal għand ħaddieħor. Kull darba li nirċievi l-Ewkaristija, jgħallimni u jgħinni niskopri parti ġdida tal-imħabba. Mill-ewwl tqarbina ż-żerriegħa tal-imħabba u l-għatx għal Ġesu’ qatt ma naqas. Anzi kompla u qed ikompli jikber u nemmen li qatt mhu ħa jieqaf, għax jien qatt mhu ħa nilħaq il perfezzjoni fl-imħabba imma dejjem nista’ nitgħallem inħobb iżjed u aħjar sa ma jien immur ngħix il-ħajja ta’ dejjem. Jekk ma nirċevix dan is- sagrament ta spiss, nitlef il-kapaċita’ li nħobb u li ningħata.

Il-fsied li jfissidni bih Ġesu’ hu mimli tenerezza u ġentilezza. Hu jiġi fija dejjem, anke jekk naf li ma jistħoqqlix. Dan iwassalni biex bil-qawwa tal-Ewkaristija, jien ningħata totalment lil ħaddieħor, anke meta ma jkollix aptit jew meta niġi mweġġa’. L-imħabba titlob minni sagrifiċċju u mpenn biex nuri u nagħmel fil-prattika dak li ngħid li nemmen fih. Dan hu dak li għamel Ġesu’ għalija, miet irxoxta u għażel li jibqa’ miegħi fl- Ewkaristija biex jisraq imħabbti. Kemm jien lesta li nagħmel minn kollox biex ma nħalli lil ħadd u lil xejn jisraqli lil Ġesu’ Ewkaristija minn ġewwa qalbi? Jekk ir- risposta tkun iva, allura ħajti issir Ewkaristija sħiħa-att ta’ ringrazzjament sinċier lil Alla!

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Pentecoste

Malli l-Ispirtu s-Santu jinżel fuq l-appostli, dawn minn nies beżżiegħa jsiru nies mimlija kuraġġ biex jagħtu xhieda għal Ġesu’. Mill-kamra magħluqa li kienu miġburin fiha ħarġu fil-beraħ.

Anke fija, l-Ispirtu s-Santu jrid jagħmel bidla. Bidla fl-attiduni tiegħi biex ma nibqax nieħu l-fidi tiegħi for granted. Jien li nemmen ma nistax ngħix bħal min ma jemminx. F’dak kollu li nagħmel, irid ikun hemm it-tama tal-ħajja ta’ dejjem. Din il-ħajja li jien imsejħa ngħix minn issa stess permezz tal-Ispirtu s-Santu.

Hu l-Ispirtu s-Santu li jgħinni ma nibqax marbuta mat-toqol tad-diżabilita’ u ngħarraf l-abiltajiet li tani Alla biex nurih lid-dinja. Dinja li tesponi fil-beraħ l-inkapaċita’ tiegħi, biss b’kuraġġ kbir jien nagħti xhieda li Alla jinqeda b’kulħadd. Għandi ġismi mkisser, imma l-ispirtu tiegħi hu ħieles.

L-ispirtu hu ħieles għax jgħum fl-imħabba bla limitu li Alla jogħġbu jixħet f’qalbi. Ħafna drabi hi qalbi permezz tal-imħabba li hemm fiha li tipprietka lil Alla. Hi din l-imħabba li tressaqni aktar qrib tal-fidi. Vera għandi salib li mhux faċli nġorru, bħal ta’ kulħadd wara kollox, iżda nħoss li ma dan is-salib Alla tani u dawwarni b’ħafna mħabba.

Kbira kemm hi kbira t-tbatija, l-imħabba t’Alla hi bil-wisq akbar! Din hi l-missjoni li Alla ħalaqni għaliha u li l-Ispirtu s-Santu qed jgħinni nwettaq. Mingħajr il-preżenza tal-Ispirtu s-Santu f’ħajti, kieku jien niffoka biss fuq it-tbatija imma permezz tal-Ispirtu s-Santu jirnexxili nagħti sens lil din it-tbatija. F’din it-tbatija, jien nara l-pjan t’Alla biex isalvani.

B’hekk jien nitqaddes u nqaddes lil ħaddieħor u hekk nkun qed inġib is-Saltna t’Alla f’din id-dinja. Apparti li nkun qed noqrob aktar viċin lejn il-ħajja ta’ dejjem. Dan hu l-ferħ tal-ispirtu li jien sirt nesperjenza kuljum, hekk kif għamilt id-deċiżjoni li nieħu l-ħajja nisranija bis-serjeta’. Ferħ li jqalqani biex kontinwament niġġedded u niċċelebra l-ħajja ġdida tal-ispirtu.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

It-trinita’ Qaddisa.

Il-misteru tat-Trinita’ nistħajlu riistħajlu ritratt ta’ persuna meħud minn ħafna angoli differenti. Hemm ċans kbir li l-angoli joħolqu illużjoni u naħseb li qed nħares lejn ritratt ieħor u mhux lejn l-istess ritratt għax ma nibdiex ngħarraf il-persuna ta’ ġo fih.

Ir-ritratt tat-Trinita’ huwa ritratt t’Alla meħud minn 3 angoli differenti. L-ewwel biangolu hu dak li jġib is-shot ta’ Alla l-Missier. Shot li fih nista’ nara s-sbuħija tal-ħolqien u l-kobor tal-bniedem li kapaċi joħloq l-affarijiet.

Fit-tieni shot imbagħad, nara bniedem bħali. Jaħdem, jiekol, jiddiverti, jistrieħ, jħobb u jfejjaq. Dan il-bniedem li bata, u bata ħafna għax ġarr is-salib tiegħu stess li eventwalment miet fuqu. Jien ħsibt li dan is-shot jieqaf hemm imma mbagħad għajnejja ffukkaw fuq ċerta dija li bdiet iddawwar is-salib, li bil-mod il-mod irnexxielha tisparixxi l-ġisem mbiċċer ta’ dan il-bniedem. Hemm irrealizzajt li dan kien Ġesu’ ħija li kellu ukoll in-natura t’Alla.

Fit-tielet u l-aħħar shot rajt ħafna nies minn kull ġens u tribu’ miksijin kollha b’din id-dija li ħarġet minn dan is-salib. Kull ma jagħmlu beda joħroġ minn din id-dija. Ħajjithom kienet fl-aqwa tagħha, aktar kemm bdew jinħabbu. Innutajt li din l-imħabba kienet preżenti fit-tliet shots ta’ dan ir-ritratt. Imħabba li ħarġet mill-Ispirtu s-Santu li Ġesu’ wiegħed li ħa jibagħat.

Sal-lum il-ġurnata dan l-ispirtu għadu preżenti u verventi f’kull bniedem. Hu x-xogħol tal-Ispirtu s-Santu li joħloq u jġedded. Iqawwi l-fidi u jsaħħaħ it-tama biex jien nemmen li Alla l-Missier jaħdem kontinwament f’ħajti b’mod ġdid. Ifakkrni ukoll li Ġesu’ jrid jgħix fija permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija. L-Ewkaristija tqalqalni boex ngħid grazzi lil Alla talli jien tempju ħaj tal-Ispirtu s-Santu.

Dawn it-tliet shots jingħaqdu u jiffurmaw persuna waħda permezz tal-għaqda. Għalhekk it-Trinita’ Qaddisa għalija tfisser għaqda sħiħa ta’ mħabba nfinita. It-talba tiegħi hi li ħajti kollha kemm hi tkun rifless tat-Trinita’ Qaddisa fir-relazzjonijiet kollha li għandi.

Posted in Kitbieti | Leave a comment