Flower power -Life to the power of One (Il-Hsieb ta’ Mejju 2016)

Ħajti bħal fjura fi ġnien, hi kkuluritha u tarmi riħa ħelwa ma’ kullimkien. Pero’ hi fraġli u delikata ħafna li jekk ma nieħux ħsiebha sew, tħallini faċilment. L-inkwiet u l-biża’, huma bħar-riħ li jqaċċat u jqaċċat lil din il-fjura.

Hekk kif qed nara l-fjuri kollha jiftħu u jarmu ftakart li dawn ma joqogħdux jisfurzaw biex jiftħu fil-ħin. Hu Alla li jieħu ħsieb il-proċċess meta tiftaħ u meta tagħlaq kull fjura. Mela jien irrid nħalli ħajti f’idejn Alla, biex din tisbieħ dejjem iżjed bil-kura li jagħtiha hu.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Tħallux lil qalbkom titħawwad u lanqas titbeżża’ ~Ġw14:23-29~

All good things come to an end! Dan il-proverbju jgħodd ukoll għal Ġesu’?Vera kien ħa jitlaq u ħa jħallihom waħedhom lid-dixxipli? Żgur, li dan kien l-ewwel ħsieb li għadda minn moħħ id-dixxipli.

Wara 3 snin il-ħin kollu miegħu, jgħallimhom, jtihom kelma ta’ kuraġġ u jqawwihom fil-fidi u t-tama issa f’daqqa waħda ħa jitlaq…. Kienu għadhom bilkemm irkupraw mit-trawma tal-mewt ta’ Ġesu’, li issa kellhom jerġgħu jgħaddu minn trawma oħra, din id-darba tal-firda. Kif setgħu ma jħossuhx in-nuqqas tiegħu? U x’kienet dik il-ħaġa li issa kienet ħa jżommhom għaddejjin meta eventwalment Ġesu’ jħallihom?

Ferħu tant meta raw li Ġesu’ kien tassew qam! Tant li kienu għadhom qed iħossuhom in extascy u kienu għadhom qed jibdew jemmnu li Ġesu’ kien verament ħaj preżenti fosthom. U bdew jistaqsu: Għaliex kien ħa jitlaq u dan id-Difensur li qed jgħid li ħa jibgħat min hu? U kif ħa nkunu nafu li wasal?

Dawn u ħafna mistoqsijiet oħra kienu qed iduru fil-moħħ ta’ kull dixxiplu li kien qed jisma’ lil Ġesu’. Mistoqsijiet li anke jien insaqsihom lil Ġesu’, bħal per eżempju: Għaliex ikolli ngħaddi minn ħafna mumenti ta’ tbatija u l-mumenti ta’ ferħ ikunu ferm inqas? U mistoqsija oħra li qed nagħmillu ta’ spiss hi, għaliex qed ikolli ngħix kuljum b’ċerta vojt?

Vojt li jġegħlni nistaqsi, imma kif jista’ jkun inħoss dan il-vojt u fl-istess ħin inħoss li Alla hu tant qrib tiegħi? Ftit ilu permezz tat-talb u meta tkellimt ma’ ħabib tiegħi, ntbaħt li nħossni hekk għax għadni ngħix f’din id-dinja u għalhekk l-ispirtu tiegħi għadu mxekkel f’dan il-ġisem dgħajjef tiegħi. U dan hu dak li jrid jfakkarni dan il-vojt, li għandi bżonn l-ispirtu s-Santu biex naċċetta dan il-vojt bħala parti mir-rieda t’Alla għalija.

Irrid nissielet il-biża’ u t-taħwid li jiġuni, permezz tal-imħabba u l-ferħ li jtini l-Ispirtu. B’hekk ngħaddi mit-triq id-dejqa u nasal biex ningħaqad għal dejjem mal-Missier, fejn Ġesu’ mar iħejjiji post.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Minn dan jgħarfu li intom tiegħi, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom

Il-kelma nħobbok ngħidha fi 3 sekondi imma biex ngħixha teħodli ħajti kollha. Kif u b’liema mod ħa npoġġi din l-imħabba f’ħajti, hemm diversi għażliet x’nista’ nagħżel. Issa jien għażlit li ngħix ta’ nisranija, u bħala nisranija biex inkun nista’ ngħix l-imħabba fil-verita’ kollha tagħha, l-ewwel irrid nifhem  li Alla mhux biss iħobbni, iżda Alla stess hu mħabba.

Il-kelma nħobbok Alla fissirha u poġġiha fil-prattika meta ħa s-sura ta’ bniedem, f’ibnu Ġesu’. F’Ġesu’, Alla l-Missier ħoloq għaqda ta’ mħabba li hi nseparabbli. B’hekk fl-Evanġeli nsibu li ħafna drabi Ġesu’ jmur jitlob waħdu u jgħid li hu u l-Missier huma ħaġa waħda. Mela, jien biex nikber fl-għaqda  u l-imħabba, rrid nfittex ħin għall-Kelma t’Alla u għat-talb. Il-kelma t’Alla tispirani biex insir naf aktar lil Alla u hekk nidħol fid-djalogu miegħu.

Dan id-djalogu mbagħad iwassalni biex nibda nħobb kif iħobb Alla. Nirreċiproka l-imħabba kbira li għandu lejja, billi kif hu ta ħajtu għalija, hekk jien ukoll nagħti ħajti għall-oħrajn. Din hi l-imħabba li jien imsejħa ngħix, imħabba li tqanqalni noħroġ minni nnifsi u nagħti dak kollu li jien lil ħaddieħor. Naturalment dan ma nistax inwettqu, jekk mhux bil-grazzja t’Alla.

Trid tkun il-grazzja t’Alla li l-ewwel tgħinni ngħaraf inħobb lilu fija, billi naċċetta u nħaddan il-fatt li Alla jrid jasal għand l-oħrajn permezz tiegħi. Iva, rrid nagħti ħajti billi nara li Alla qiegħed fid-diżabbilita’ ukoll. Id-diżabbilita’, li lili tneħħili kull faċilita’ li ngħix il-ħajja li rrid jien, biex nagħti spazju lil Alla jimmanifesta ruħu fid-diżabbilita’ tiegħi

Posted in Kitbieti | Leave a comment

In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni u jien ngħarafhom u huma jimxu warajja ~ Ġw10:27-30 ~

Jien x’qed nagħmel biex inkun nista’ nisma’ leħen Ġesu’? Konvinta li Ġesu’ jista’ jkellimni b’kollox u b’kulħadd? Għandi tendenza naħseb li Ġesu’ jista’ jkellimni biss waqt xi quddiesa jew fis-skiet.

Filfatt l-ewwel pass biex nisma’ lil Ġesu’ hu li nsikket lil moħħi u niftaħ qalbi. Il-kelma t’Alla ma tistax tħalli frott fija jekk tasal biss sa widnejja u ma tinżilx f’qalbi. Qalbi jeħtieġ li tiżvojta lilha nnifisha biex timtela kollha kemm hi b’Ġesu’. Biex imbagħad, dak li jkun qiegħed f’qalbi nsarrfu f’ imħabba.

Permezz ta’ din l-imħabba, Ġesu’ jkun jista’ jgħarafni. Mhux biss jafni, imma jgħarafni ukoll, għax dik l-imħabba li Alla jkun tefa’ fija, issa tibda toħroġ fil-beraħ u timxi qabli biex tgħinni niltaqa’ ma’ Ġesu’. Hi ħaġa ovvja, li mbagħad, din l-imħabba tqanqalni biex nimxi warajh, u kull ma jmur permezz ta’ din l-imħabba Ġesu’ iżjed jgħarrafni lilu nnifsu.

Dan hu l-għan għalxiex jien irrid nisma u nimxi wara Ġesu’, biex kif hu għarraf mħabbtu, jien inkun nista’ ngħarraf imħabbtu lill-oħrajn. It-triq wara Ġesu’ mhix waħda faċli. Fil-bidu ta’ dan il-ħsieb, jien għedt li waqt il-quddies hu l-aktar post fejn nista’ nisma’ lil Ġesu’. Hi verita’ li fil-kelma t’Alla, nisma’ b’qawwa il-leħen ta’ Ġesu’, imma jkun kollu ta’ xejn jekk dan il-leħen ndifnu hekk kif noħroġ mill-bieb tal-knisja.

Barra l-knisja, it-triq hi mħarbta u mserrpa li toħloq konfusjoni biex tasal għand Ġesu’. Għalhekk irrid nimxi f’dawn it-toroq biex nakkumpanja lil dawk li jkunu qed jotru, biex ma jaqgħtux qalbhom u jibqgħu mixjin. Lil min ikun waqa’ matul it-triq noffrilu idi ħalli jerġa’ jqum u lil dawk li ma jħossuhomx denji li jimxu wara Ġesu’ għax huma midinbin, Infakkarhom li jien ukoll midinba imma Ġesu’ riedni strument f’idejh.

Nitolbok Mulej, biex dejjem tagħtini id-dawl tal-ispirtu tiegħek ħalli jien qatt ma nitlef it-triq li twassalni għandek.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Il-Mulej dan! ~Ġw21:1-19 ~

Hekk qal id-dixxiplu l-maħbub lil Pietru meta qabdu dik il-kwantita’ hekk kbira ta’ ħut. Aktarx id-dixxiplu l-maħbub kien Ġwanni, jissejjaħ il-maħbub mhux għax Ġesu’ lilu kien iħobbu iżjed mill-oħrajn, iżda għaliex Ġwanni għaraf li Ġesu jħobbu b’imħabba kbira. B’hekk għarfu mill-ewwel lil Ġesu’ għax hu kien qrib ħafna ta’ qalbu.

Minjaf kemm -il darba Ġesu’ jkun ħdejja fil-fallimenti tiegħi u bħal ma ġralu Pietru lanqas biss ninduna bih. Pietru, li qal kien lest imut għal Ġesu’ u kien mingħalih li kien jafu sew lil Ġesu’, imma meta ġie għar-realta’ m’għarfux. Jekk jiġi Ġesu’ f’ħajti għajnejja u qalbi huma miftuħa biżżejjed biex ngħarfu u nilqgħu f’ħajti?

Ġesu’ jippreżenta ruħu f’ħajti fl-iżjed mumenti ordinarji tal-ħajja ta’ kuljum. Lil Pietru u lid-dixxipli deherilhom waqt li kienu qed jistadu. Lili, jidhirli u nħossu l-iżjed meta nkun qed nikteb. Ħaġa li nagħmilha kuljum, u kważi kważi neħodha for granted sakemm kultant noqgħod naqra x’nikteb jien stess u ngħid dan il-Mulej li kiteb mhux jien. Għax kif jista’ jkun minn din it-tbatija kollha, joħroġ dan il-ferħ kollu minni?

Bħalma, lid-dixxipli Ġesu’ talabhom xi ħaġa x’jiekol, biex jemmnu li hu qiegħed verament hemm, minni ukoll jitlob fiduċja sħiħa fih fl-aktar mumenti mudlama ta’ ħajti. L-fidi mhiex mixja fid-dawl il-ħin kollu, anzi hi qabża mid-dlam għad-dawl. Qabża li titlobni nagħlaq għajnejja biex ma narax il-fond li hemm taħti, u nimmaġina biss id-dawl li hemm in-naħa l-oħra.

Dan hu dak li għamel Pietru meta Ġesu’ qallu biex jerġa’ jwaddab ix-xbiek. Mar kontra l-loġika tiegħu, u dak kollu li kien jaf dwar is-sajd, għax ġewwa fih, għalkemm m’għarfux lil Ġesu’, ħass li dan ir-raġel kien jaf x’qed jgħid u għalhekk beda jimmaġina x-xbiek mimlija ħut.

U anke jien, għalkemm il-fidi trid tkun mibnija fuq ir-raġuni. Irrid naċċetta li hemm drabi li għalkemm il-loġika tiegħi tkun qed tgħidli mod ieħor irrid nafda u nagħmel dak li jgħidli Ġesu’ biex nirnexxi.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Ħniena mhux ġudizzju ~ Hsieb ta’ April 2016

Dan il-ħabsi marid imut waħdu qisu annimal fil-ħabs.

Biex iħallas sal-aħħar t’ għemilu.

Dak fqir m’ għandux x’ jiekol, lanqas gidma ħobż

Imissu jmur jaħdem u jaqdi dmiru.

Ara dak dejjem imdejjaq u ħosbien

Ma jaf jieħu gost imkien!

Il-marid x’ qerda dejjem muġugħ u jokrob……

Mhux bħali jien kuljum praċett nitlob

Għalkemm bl-inkwiet qed nogħlob,

Għax lil ħabsi nistkerrhu

Lill-fqir nistmerru.

M’għandix paċenzja biex nisma’ lill-imdejjaq.

X’ ħa nagħmel għax fis-solitudni qed niddejjaq

Forsi l-aħjar talba hi biex mill-ġudizzju nitfejjaq

U bil-ħniena u bl-imħabba t’ Alla jien nitrejjaq!

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Is-sliem għalikom ~ Ġw20:19-31~

Din il-frażi Ġesu’ juża’ aktar minn darba bl-iskop li d-dixxipli jifhmu li meta Ġesu’ Rxoxt jidħol f’ħajjithom ħa jġibilhom il-ferħ. Ferħ li jneħħi kull dubju li jista’ jkollhom f’Ġesu’.

Filfatt Tumas għax ma rax l-preżenza ta’ Ġesu’ Rxoxt ma setax iħoss il-paċi tiegħu. Jiena qed nagħlaq lil Ġesu’ f’kaxxa, fis-sens qiegħda nilimta lil Alla kif juri lilu nnifsu f’ħajti? Konxja xejn li Ġesu’ jista’ jidħol f’ħajti b’sorpriża, kif daħal f’ħajjet id-dixxipli? Iva, Ġesu’ hu flessibbli ħafna, u jekk ma nkunx lesta li noħroġ mill-comfort zone tiegħi, l-preżenza ta’ Ġesu’ f’ħajti ma nkunx nista’ nħossha fil-qawwa kollha tagħha.

Interessanti kif Ġesu’ fil-ġisem irxuxtat tiegħu kellu l-pjagi ukoll. Dan ifisser li minkejja l-ħafna ferħ li jġib miegħu Kristu Rxoxt, it-tbatija tiegħi u ta’ dawk ta’ madwari xorta waħda ħa tibqa’ hemm. Imma issa l-pjagi mhux ħa jibqgħu jnixxu demm u jikkawżaw tbatija, għax jien irrid imiss il-pjagi tiegħi u ta’ ħuti l-bnedmin b’ġentilezza u nagħlaqhom bil-ħajja ġdida ta’ Ġesu’ li għandi fija.

Ħajja li trid tqaċċat minn ġo fija kull biża’ u dubju. Huma d-dubji li jgħinuni nikber fil-fidi, pero’ rrid nitgħallem insaqsi u nafda ukoll, inkella jista’ jiġrili bħal Tumas li ħalla d-dubji jnawwrulu u jnaqqrulu l-fidi sakemm spiċċatlu għal kollox. Ġieli bħal Tumas, jien ukoll nkun irrid imiss mhux għax ma nkunx nemmen imma biex nemmen b’aktar ħeġġa.

Li nmiss ma tfissirx biss is-sensazzjoni fiżikali, imma ħafna drabi anzi nazzarda ngħid dejjem lil Ġesu’ jien inħossu ħaj ħafna permezz tal-imħabba li nħoss f’qalbi. Ovvjament, għalkemm Ġesu’ dejjem itini l-imħabba tiegħu, minħabba d-dgħufija tiegħi mhux dejjem inħossha. Fil-bidu din id-dgħufija kienet tbeżżagħni ħafna għax minħabba fiha kont nitlef il-fidi.

Il-fidi hu proċess li kull ma jmur qiegħda dejjem nimmatura fih. B’hekk illum nara d-dgħufija tiegħi bħala opportunita’ biex bħal Tumas nagħmel esperjenza ta’ Kristu Rxoxt f’ħajti u bħalu ukoll nistqarr lil Ġesu’ ma’ kulħadd!

Posted in Kitbieti | Leave a comment