Pentecoste

Kemm nieħu gost meta f’ġurnata xemxija taqli l-ankri f’daqqa waħda tiġi żiffa ħelwa ma’ wiċċi. Inħossha taħjini u ttini s-saħħa biex inkompli nistaporti s-sħana. Imbagħad jafaxxinani l-fatt kif meta tkun xi maltempa r-riħ jitqawwa tant li jsir riefnu jekk mhux ukoll urugan.

L-Ispirtu s-Santu bħar-riħ li jonfoħ f’kull direzzjoni u b’liema forza jrid biex jien immur fejn jridni Alla. Kultant tkun faċli biex nara xi jrid minni Alla imma ħafna drabi jonfoħ bħar-riefnu qawwi li jeħodni fejn ma rridx jien. Bħal fil-każ tal-maltemp, id-dar trid tkun ippreparata sew bil-bejt lest imħalleb, jien ukoll irrid nitħalleb bil-Kelma t’Alla.

Jien irrid nitħalleb biex il-ħażin u l-qtigħ ta’ qalb ma jidħlux fija. Jekk ma nagħmilx hekk meta niltaqa’ mal-ħażin ma nkunx nista’ nieqaflu għax it-tajjeb li jkun hemm fija jintrebaħ mill-ħażin. Diffiċli ħafna biex nibqa’ soda fil-maltemp jekk ma jkollix pediment sod tal-fidi. Filfatt meta nkun għaddejja minn mumenti diffiċli nitlob lill-Ispirtu s-Santu jfakkarni fi żminijiet sbieħ, f’kemm Alla kien fidil miegħi.

U din il-fedelta’ tkun għalija raġġ ta’ dawl fid-dlamijiet tad-dubju. Il-fedelta’ t’Alla miegħi timlieni bi gratitudni u tħalli lill-Ispirtu jaħdem fija kif irid hu bla ebda xkiel. Jien irrid inkun ilma ġieri mhux ilma qiegħed biex minni jixorbu dawk kollha li għandhom l-għatx għall-verita’.

Dil-verita’ li minn dak il-mumrnt li bdejt inħaddanha f’ħajti għallmitni inħobb, b’tali mod li sibt l-iskoġ għalxiex ngħix. Issa ngħix bi skop għax għandi lil min inħobb u nista’ ngħix b’mod ħieles għax naf li din l-Imħabba perfetta la għandha bidu u lanqas tmiem hi imħabba eterna. Dan li jagħmel lil Alla li nemmen fih jien sabiħ għax hu moġnun għal imħabbti.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

X’intom tħarsu ‘l fuq?

Qum minn hemm u ċaqlaq! Tibqax passiva, tħares lejn dak li kien u ma tagħmel xejn. Imtela’ b’tama ġdida u aspirazzjonijiet friski għall-futur għax Ġesu’ qiegħed miegħek il-ħin kollu.

Iva Ġesu’ qiegħed il-ħin kollu miegħi imma sfortunament ma tantx nemminha din. Kieku nemminha verament la nibża, la naqta’ qalbi u lanqas noqgħod nitħassar lili nnifsi għal dak li ġrali. Bil-fidi tiegħi f’Ġesu’ nkun nista’ nħares dejjem ‘il quddiem għax Ġesu’ huwa dejjem ġdid. U għax huwa dejjem ġdid, jien nista’ nimtela’ b’ħafna fervur biex ngħix f’relazzjoni awtentika ma’ Ġesu’.

Liema relazzjoni tħeġġini biex ma nibqax inħares ‘il fuq lejn is-sema nistenna lil Ġesu ġej imma nħares ġewwa fija. Ġewwa fija fejn Ġesu’ qed jgħix u jrid li n-nies ikunu jafu  li  hu jgħix fija. Mela rrid nagħmel id-differenza b’dak li jien mhux  b’dak li nagħmel.

Kif ħafna minnkom diġa’ tafu jien għandi diżabbilita’ severa li kważi ma nista’ nagħmel xejn. Imma jien tant inħobb ngħix u nara l-ħajja sabiħa, li l-ftit li nista nagħmel Alla jagħtih valur kbir. Min ma jkunx jafni ma jobsorx li jien kapaċi nikteb daqshekk għax jiġi mqarraq mill-apparenza tiegħi.

Imma bil-grazzja t’Alla jien emmint li anki lili Alla tani missjoni u għandi l-potenzjal kollu meħtieġ biex inwettaqha. Inħoss li l-apposstli ma kienu xejn konvinti minn dan u fi kliem ieħor Ġesu’ qed jgħidilhom li hu jafdahom issa jmiss lilhom  li jibdew jafdaw fihom innfushom ukoll.

Mhux biżżejjed li nemmen u nafda f’Ġesu’ rrid nemmen fija ukoll biex inkun nista’ nwettaq sal-aħħar il-missjoni li Alla afdali f’idejja.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Nagħtikom il-paċi tiegħi

Illum Ġesu’ qed jipprepara  lill-appostli għall-eventwalita’ tat-tluq tiegħu. Ma kinux ħa jarawh aktar, ovvjament din l-aħbar għall-appostli ma kinitx waħda sabiħa. Żgur li ma fehmux dan il-kliem ta’ Ġesu’, ċerta li fihom tqanqlet rabja għax kien ħa jerġa’ jħallihom waħedhom għat-tieni darba. U dan l-Ispirtu s-Santu min hu?

L-aktar ħaġa li ddejjaqni hu meta jkolli nagħlaq kapitlu f’ħajti biex nibda ieħor ġdid. Ma nkunx irrid u wisq ma nkunx nista’ naċċetta l-firda li nkun ħa nġarrab. Imbagħad nibda naħseb x’se nsib  fil-pass il-ġdid li nkun ħa nagħmel? Ħa nkun kuntenta fejn ħa nkun qiegħda? U ħa nibqa nħoss in-nuqqas ta’ dak kollu li ħallejt warajja biex għamilt?

Ġesu’ jaf kemm hu iebes kull tip ta’ closure għalija, għalhekk fil-Vanġelu tal-lum qed jgħidli jien mhux ħa nħallik waħdek ibqa’ emmen fija ħalli tibqa’ mwaħħda miegħi. Naf li ġieli tħossok bla saħħa u bla kuraġġ ta’ xejn, b’hekk jien tajtek l-ispirtu tiegħi biex itik enerġija u saħħa ġdida.

Kultant ir-rutina tal-ħajja ta’ kuljum tgħejjini, kemm ħa ndum nagħmel l-istess ħaġa ġurnata wara l-oħra? Wisq drabi nħoss li l-isforzi tiegħi jisfaw fix-xejn għax kollox jibqa’ l-istess, qisu il-ftit tajjeb li nagħmel ma jagħmilx differenza. Hu propju f’dan il-mument li rrid nitlob l-Ispirtu s-Santu jieħu l-kontroll ta’ ħajti hu.

Jekk ma nagħmilx hekk nispiċċa nabbanduna kulma jagħtini gost u sostenn inkluż il-fidi li tant ngħożż. Għalija l-Kelma t’Alla qisha energy drink li meta naqraha jew nismagħha tagħtini dak il-boost u l-paċi li jkolli bżonn biex il-fidi tiegħi tibqa’ ħajja u ma tibridx.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Tħobbni int aktar minn dawn?

F’dan il-Vanġelu Ġesu’ jistieden lil Pietru għal vjaġġ tqil u intimu. Vjaġġ li jibda mill-prova tal-fidi ta’ Pietru u Pietru jafdah lil Ġesu’ għax jagħmel eżatt kif qallu u jkala x-xbiek aktar ‘il barra.

Imbagħad Ġesu’ jissogra jmur aktar fil-fond ma’ Pietru u jerġa’ jibni r-relazzjoni ta’ bejniethom. Liema relazzjoni kienet tkissret biċ-ċaħda ta’ Pietru. U issa Ġesu’ ried jerġa’ jagħti lil Pietru d-dinjita’ li kien igawdi qabel ma ċaħdu. B’hekk staqsih għal 3 darbiet iħobbux biex Pietru jinduna li Ġesu’ jridu jinsa li ċaħdu u jerġa’ jibda mill-ġdid.

Din hi l-istorja tiegħi ukoll. Minjaf kemm -il darba nistaqsi lili nnifsi rrabjata. imma għaliex qed jerġgħu jitilgħu fija weġgħat passati? U ninsa nistaqsi f’dan il-mument partikolari xi jridni nagħmel Ġesu’ b’dan li qed inħoss fija? Forsi tant jien iffukata fuq l-uġigħ tiegħi li ma nistax inwieġeb mill-qalb u b’onesta’ kif għamel Pietru.

Pietru ħass għafsa ta’ qalb mhux għax kien muġugħ għax ftakar li ċaħad lil Ġesu’, imma għax għat-2 darba infila meta ltaqa’ mal-ħarsa ta’ Ġesu’ ra kemm hi kbira mħabbat Ġesu’ għalih. U jien kemm qed inħalli lil din il-ħarsa ta’ Ġesu’ tifidli lil qalbi u lil ruħi tant li tibdili ħajti? Fuq Pietru, Ġesu’ bena l-knisja tiegħu u fuqi x’ħa jibni? Għandi fidi soda biżżejjed biex fuqi ukoll jibni xi ħaġa sabiħa? Bil-fidu tiegħi qed inqawwi t-tama fl-oħrajn?

Dawn huma l-mistoqsijiet li llum irrid nirrifletti fuqhom u nweġibhom b’sinċerita’ biex inkompli miexja f’dan il-vjaġġ ta’ ħajti ma’ Ġesu’ u nara fejn ħa twassalni dil-ħajja ġdida li ksibt permezz tiegħu.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Emmen!

Diffiċli ħafna ħafna biex nibqa’ nemmen wara li nkun ġarrabt xi telfa ta’  xi ħadd għażiż għalija jew wara li nkun għaddejt minn traġedja. Kif nista’ nibqa’ nemmen meta nara lil kulħadd u kollox imfarrak u mkisser quddiemi? Fejn hu Alla f’dan kollu?

Proppu meta naħseb li Alla nesieni, f’daqqa waħda dan Alla jerġa’ jitfaċċa minn mkien. Mhux għax hu Alla magician imma għax hu Alla miegħi. Iva, għalkemm ħafna drabi ma narahx u lanqas inħossu rrid nemmen li dan Alla hu dejjem miegħi. Il-fidi mhix meta ngħid li nemmen meta kollox ikun faċli imma meta nibqa’ nemmen meta kollox ikun diffiċli ġej kontra. Il-fidi hi l-unika ħaġa fid-dinja li tibdel kollox.

Minn persuni mimlijin biża’, l-appostli saru nies b’kuraġġ kbir. Mela llum Ġesu’ qed jgħidli, jekk għandek fidi ħajja ħajtek trid tinbidel bilfors. Emmen, anke meta jiġik id-dubju, għax f’dak il-mument hu l-iżjed mument fejn iseħħu l-mirakli. Il-mirakli jseħħu biex tissaħħaħ l-fidi u mhux bil-kontra.

L-esperjenza tal-fidi hi bħal biċċa ċikkulata. Jien nista’ ngħid lil ħaddieħor kemm hi tajba, imma finalment il-persuna nnifisha li trid idduqha. L-istess hi l-esperjenza tal-fidi jien nista’ nagħti t-testimonjanza tiegħi fuq Ġesu’, iżda mbagħad trid tkun il-persuna nnifisha li tiltaqa’ ma’ Ġesu’ personalment.

Għalhekk wara 8 tijiem reġa’ deherilhom lill-appostli biex Tumas ikollu ċ-ċans jara u jmiss lil Ġesu’. Fejn tidħol il-fidi is-sensi u s-sinjali huma importanti ħafna, għax il-bniedem irid jagħmel konnessjoni bejn dak li jara u dak li jemmen u dak li jara. Jekk ma jagħmilx hekk ikollu fidi bierda u maż-żmien tispiċċa fix-xejn.

Jien nemmen li jekk jien maħbuba minn Ġesu’, qatt mhu ħa nispiċċa bla fidi għax l-imħabba hi aqwa mill-fidi.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

L-Għid

Għal sena oħra qed nerġgħu niċċelebraw il-qawmien ta’ Ġesu’ mill-mewt. Imma
naf x’qed niċċelebra jien verament? Qiegħda niċċelebra bil-ferħ li joħroġ minn
qalbi? Ċelebrazzjoni bla ferħ hi sempliċiment tradizzjoni mejta.
Il-ferħ li jiġi mill-fatt li naf li t-tbatija u l-mewt m’għandhomx l-aħħar kelma. Hu
fatt li kull bniedem li hawn fid-dinja jgħaddi minn xi tip ta’ tbatija f’ħajtu, iżda
mbagħad mhux kulħadd jaf jifraħ. Mhux kulħadd jaf jifraħ għax huma verament
ftit dawk li jsibu l-bażi tal-ferħ. Il-bażi tal-ferħ hi l-imħabba ta’ Ġesu’ li kapaċi
tirbaħ kull tbatija u tagħti sens lill-ħajja li ngħixu.
Kif inħobb ngħid ma nafx u m’għandix risposta għat-tbatija li nbati, imma naf u
nħoss li Ġesu’ qiegħed miegħi fuq salibi u dik minnha nnifisha tagħtini ċertu
serħan. Dan il-komfort li l-qawmien ta’ Ġesu’ jistedinni noffri u naqsam
magħhom din l-imħabba perfetta tal-Irxoxt.
Imħabba li tagħti tama li din il-ħajja mhix bla sens, li jien ma twilidtx biex immut
imma biex nibqa’ ngħix għal dejjem. Iva Ġesu’ miet hu floki u għalija biex jien
għalkemm ħaqqni mmut ma mmutx. Żgur li ma teżistix imħabba ikbar minn din
u din hi l-isbaħ aħbar li wieħed jista’ jirċievi.
Kemm jemmnu fiha din l-aħbar jiddependi minni, mill-mod kif ngħix u naġixxi
fit-tbatija. Li ngħix bil-ferħ ma jfissirx li nkun dejjem infaqqa id-daħq bħall-buffu
imma li fil-mumenti tat-tbatija nħoss dik is-serenita’ fija għax ċerta li Ġesu’ hu
miegħi f’kull mument. Din hi t-tama ewlenija li rrid ngħix u nwassal b’ħajti.

Posted in Kitbieti | Leave a comment

Hadd il-palm

Hosanna hosanna… Salvani Mulej, imma qiegħda kuntenta kif jien u fejn jien,
ma rridx niċċalaq pass minn hawn ta għax nibża’. Nibża’ li nispiċċa waħdi jekk
ma naqbilx mal-maġġoranza u ma nagħmilx bħall-bqija tan-nies.
Nippreferi nxejjer il-friegħi tal-palm u nċapċap idejja u minn ġewwa nkun
mimlija dwejjaq għax nevita li joqogħdu jistaqsuni ħafna mistoqsijiet. Bħal
x’għandi u għaliex qed inħossni hekk… U jien x’ħa ngħidilhom Mulej jekk ma
nafx min jien? Qatt ma nħossni totalment sew miegħi nnifsi, qisni dgħajsa fil-
maltemp daqqa ngħid daqt noqrob lejn ix-xatt iva, imbagħad fir-realta’ nsib li
jkun fadalli ħafna biex nasal.
Imma hekk Ġesu, illum inħossok li qed tgħidli jekk ma tistax turi dak li qed tħoss
u dak li int, miegħi rridek tkun il-vera int. Ftakar li jien naf eżattament kif int
magħmula, minn xiex tbati, xi jdejqek u xi jferrħek, allura anke jekk int ma
tgħidlix jien inkun naf xorta waħda. Taf kemm ninkedd meta ma tkunx fil-verita’
miegħi u miegħek nnifsek? Ħafna għax jien ma nkunx nista’ ntik il-ħajja u tibqa’
mejta ħajja b’ħafna dwejjaq ġo fik u b’dak il-vojt li ħadd ma jista’ jimlihulek.
Għalhekk ma jimpurtax billi bħalissa ma temminx li jien nista’ nsalvak.
Tinkwetax lanqas jekk qed tafda lil xi ħaddieħor u tqisu bħala Alla tiegħek f’dan
il-mument partikolari. Jien xorta nħobbok ħafna u ħa nagħmel minn kollox biex
il-grazzja tiegħi tilħqek u int tintebaħ b’dan. Jien mitt biex nakkwista mħabbtek
għax naf li int ma tistax tgħix mingħajr ma tkun maħbuba.
Ma rridx niddominak u nikkontrollak ħallini biss inħobbok u tara kif f’ħajtek
tikseb il-liberta’ u l-ferħ. Ħallik minn dak li jgħidu fuqi n-nies, fittixni f’qalbek jien
qiegħed hemm nistenniek biex nibdew ngħixu l-ħajja flimkien.

Posted in Kitbieti | Leave a comment